Företagsdriven SkogsInnovation

Projektet Företagsdriven SkogsInnovation har som målsättning att skapa en innovationsmiljö som är inkluderande och jämställd. Genom samarbeten med andra aktörer längs den skogliga värdekedjan kan projektet driva på innovationsutvecklingen och möta framtida utmaningar i skogsbruket.

Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet uppgår till 50 procent av den totala budgeten på 11 miljoner kronor. Den andra hälften står offentliga och privata aktörer för. Projektet löper från 2019-06-01 till 2022-09-30.

Bakgrund till projektet

Sverige behöver ställa om till en biobaserad ekonomi där skogen och skogsbruket utgör en mycket viktig del i omställningen. Utmaningen är att biobaserade produkter måste bli mer konkurrenskraftiga gentemot traditionella, icke-cirkulära produkter.

Vad ska projektet bidra till?

Projektet ska fokusera på att arbeta med utvidgningen av innovationssystemet runt befintliga klusterföretag avseende företagssamverkan med små och medelstora aktörer. Genom detta vill projektet skapa en inkluderande innovationsmiljö som knyter ihop hela den skogliga värdekedjan.

Horisontella kriterierna

Vi på Skogstekniska klustret är övertygade om att ett aktivt arbete med de horisontella kriterierna kommer att kunna göra skogsteknikbranschen mer konkurrenskraftig. Kriterierna kommer att implementeras i hela innovationsprocessen och innefattar;

-      Miljö

-      Jämställdhet

-      Mångfald

Ett hållbart skogsbruk kräver smarta lösningar och effektiv teknik. Genom att utveckla skogstekniken erbjuds lösningar som kan ge stora klimatvinster.

Vi är övertygade om att jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan ge stora positiva effekter hos det enskilda företaget men också för hela skogsbranschen. Genom att aktivt arbeta med jämställdhet, mångfald och likabehandling kan vi uppmärksamma de attityder, normer och värderingar som påverkar att villkoren skiljer sig åt mellan olika sociala grupper.

Projektägare: Skogstekniska klustret

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Luleå tekniska universitet, SLU, SCA, Sveaskog, Holmen och Skogstekniska klustrets medlemmar.

Bild: Sverker Johansson/BITZER

Resultat

Samarbetspartners:
Anneli Lundmark