AutoPlant 3

AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt mellan parterna Skogforsk, LTU, KTH, Bracke, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Sveaskog, Holmen och Stora Enso. Projektet ingår i satsningen Utmaningsdriven Innovation, steg 3 - implementering och pågår från 29 januari 2024 till 12 februari 2026.

Autonom skogsföryngring för en hållbar bioekonomi

Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle då skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Brukande av skogen kräver hållbara metoder med snabb etablering av plantor och hög tillväxt. Idag är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög. Projektets mål är därför att ta fram ett autonomt markberednings- och planteringssystem med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

I steg 3 ligger fokus på att skala upp testerna av de system som togs fram i steg 2 så att de kan vidareutvecklas till prototyper. En kommersialiseringsplan ska också tas fram. Arbetet innefattar: (AP1) Autonom markberedning och plantering, (AP2) Perception, detektion och kvalitetsmätning, (AP3) Skonsam terrängkörning, (AP4) Arbetsmiljö och Människamaskininteraktion, (AP5) Ny skog snabbt och bättre med minskad markpåverkan, samt (AP6) Lagar, regler och lobbyarbete.

Samverkan mellan parterna fördjupas ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare. Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningar som projektet adresserar. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och minska markpåverkan. Ökad tillväxt skapar bättre förutsättningar för ett biobaserat samhälle och mer koldioxid binds in vilket är positivt för klimatet. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik.

Skonsam markberedning och plantering. Foto: Linnea Hansson

Skogstekniska klustrets roll i projektet

Skogstekniska klustret medverkar genom Anneli Lundmark som ledare för arbetspaketet Lagar, regler och lobbyarbete. I arbetspaketet ska man identifiera vilka lagar och regler som måste förändras för att autonoma fordon ska vara möjliga i skogsbruket.

Resultat

Testbäddar

K Hedmans Maskintjänst - framtidens markberedare

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Nordluft Automation - precisionsgödsling

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Vimek - energieffektiviserad kranstyrning

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Arboreal - precisionsskogsvård

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget

Geoskills AB - Markbärighetsprognoser

+

Mer info kommer inom kort

Läs mer om företaget
Samarbetspartners:
Skogforsk, LTU, KTH, Bracke, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Sveaskog , Holmen och StoraEnso
Vinnova
Anneli Lundmark