Tillbaks till arkivet

Vi måste prata om Skogen!

February 15, 2018

De tre ordförandena: Karin Perers Mellanskog, Lena Ek Södra Skogsägarna och Eva Färnstrand Sveaskog i samtal om hot och möjligheter med skogen.” Vi får skärpa oss och ta ansvar i debatten” var Tomas Lundmarks, professor vid SLU, budskap när han under Skogens dag talade om etik och moral i skogen. Han åsyftade främst sina forskarkollegers tendenser till att vilja splittra och elda på debatten istället för att reda ut begreppen för ökad kunskap och förståelse. Skogens dag som anordnas i anslutning till Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm, bjöd i år på stort engagemang bland deltagarna och många bra diskussioner under skicklig ledning av moderatorerna Sverker Olofsson och Camilla Sandström.Först ut var frågan kring jämställdhet och attraktiva jobb i skogen. Ett gott exempel på hur man kan arbeta för att nå ut till unga gavs när Lena Jonsson berättade om hur Skogstekniska klustret i bred samverkan genomföra Skogskollon för unga flickor. Hon pekade också på den brist på långsiktigt arbete som finns i Mälardalen där Skogens i skolan är vilande och ingen tydlig aktör för samverkan kring Skogskollo finns.

-Det är anmärkningsvärt att vi inte har några aktiviteter som främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen i en av Sveriges mest tättbefolkade regioner.


EU och ”skymningslandet” hot mot skogenÄr EU ett hot mot svenskt skogsbruk? Ja blev resultatet av den mentometerundersökning som gjordes bland de drygt 100 deltagarna vid Skogens dag. Christoffer Fjellner, EU parlamentariker belyste hur olika synen på skogen och dess roll kan vara inom EU.

Gustaf Egnell, SLU gav en bra bakgrundsbild till vad skogen kan bidra till vad gäller klimatfrågan och han tog också upp andra miljöaspekter som den biologiska mångfalden. Han menade på att skogsbrukets företrädare måste nyansera sig i debatten och inte bara spela på ”klimatkortet”. Jan Terstad, Naturskyddsföreningen, höll med om det och sa att skogsbruket först måste se till att skogen brukas på ett trovärdigt hållbart sätt så att vi klarar den biologiska mångfalden. Hans slutsats var att när skogsbruket har gjort det ligger vägen öppen för bioekonomin.

Naturvård och brukanderätt var också de mest brännande frågorna som diskuterades när de tre kvinnliga ordförandena; Lena Ek, Södra Skogsägarna, Eva Färnstrand, Sveaskog och Karin Perers, Mellanskog äntrade scenen.

-Stoppa det juridiska skymningslandet kring artskyddsförordningens tillämpning som gör att enskilda skogsägare kommer i kläm uppmanade Lena Ek. Hon tog som exempel en skogsägare som stoppats från att avverka sin skog på grund av förekomst av tjäder. Kritiken mot artskyddsförordningen bottnar i att markägaren inte får någon ersättning när hen inte kan bruka sin skog till skillnad från Skogsvårdslagen där ersättning ges om ”markanvändningen avsevärt försvåras”. Lena Ek menade att artskyddsförordningen bör införlivas med övrig lagstiftning för ökad rättssäkerhet.


Nya jobb i skogenLandsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyfte upp den stora satsning på gröna jobb som regeringen gör under de kommande tre åren. Satsningen omfattar 910 miljoner och väntas kunna omfatta drygt 5000 nyanlända och långtidsarbetslösa.

Nya jobb inom bioekonomi pratade också Liisa Sarremaa från Finlands jord- och skogsbruksministerium om. Finland har ett ambitiöst program med målet att till år 2025 skapa 100000 nya jobb och öka den bioekonomiska avkastningen med 40% till 100 miljarder i bioekonomin. Finland har också som målsättning att vara en ledande aktör i den europeiska omställningen mot bioekonomi.

 

Utvecklar teknik för hållbarhetLiselott Nilsson, Skogsstyrelsen berättade om den nya nationella laserskanningen som startar upp i mars 2018 och vilka möjligheter den ger vad gäller utveckling och stöd för skogsbruk och skogsägare.

Göran Nyberg, VD för företaget Olofsfors som tillverkar band för skogsmaskiner, berättade hur företaget jobbat med utveckling sedan 1980-talet för att få fram så bra band som möjligt. Det har resulterat i att de idag har över 100 modeller av band anpassade till olika markförhållanden. Göran framhöll att samverkan med forskningen har varit viktig för att komma framåt i arbetet och att det program (Skogens Nya Innovationer) som Skogstekniska klustret har med finansiering främst från SCA; Holmen och Sveaskog betyder mycket för Olofsfors.

Dagen avslutades med den hemliga gästen som var en klänning stickad av tråd gjord av papper och framtagen av Smart Textiles vid Borås högskola med målsättningen att klänningen ska gå att återvinna.

Läs gärna mer om Skogens dag och se fler bilder på

SkogsSveriges hemsida.

Skogens Dag är ett återkommande arrangemang som arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet