Tillbaks till arkivet

Robotiserad frösådd förnyar klassisk föryngringsmetod

July 15, 2015
Jennys robot
Design och bild: Jenny Holmsten

Sådd har på senare år i ökad omfattning som föryngringsmetod. Med utnyttjande av modern teknik kan metoden bli både effektiv och lönsam. Det visar designstudenten Jenny Holmsten i ett examensarbete.

Sedan i slutet av 1950-talet har plantering dess varit det dominerande sättet att föryngra skogen. Planteringen sker fortfarande till övervägande del manuellt i Sverige. Trots att stora resurser har lagts på teknikutveckling i Sverige under nära femtio år kan maskinell plantering ännu inte hävda sig ekonomiskt fullt ut mot manuell plantering. Intresset för skogsföryngring från frö har ökat, dels beroende på att nya såddmetoder har utvecklats, dels beroende på att metoden kan vara fördelaktig av såväl ekonomiska som miljö- och produktionsskäl.

Jenny Holmsten, student vid Designhögskolan i Umeå, har i ett examensarbete presenterat ett koncept med känd och tillgänglig teknologi och som därför skulle kunna omsättas i praktiken redan inom några år.

Konceptet består av en UAV, dvs en obemannad luftfarkost - vanligen kallad drönare – ett förarlöst markfordon försett med ett verktyg för markberedning och en robot för plantering av frön. Drönaren är batteridriven och styrs av en operatör på marken. Dess uppgift är att från luften skaffa information om terrängen och om var det redan finns naturlig föryngring. Den är försedd med en kamera och mäter området och dess topografi, bedömer var det redan finns tillräckligt med plantor och vilka ytor som är lämpliga för sådd och sänder informationen trådlöst till operatören. Drönaren är inte större än 0,5x0,5 m och kan lyftas och skötas av en person.


SÃ¥ddrobotUtifrån informationen från drönaren manövrerar operatören markroboten och avgör var den ska sättas in och hur den ska gå. Markroboten är försedd med fyra band för att vara så stadig som möjligt, göra minst skada på marken och kunna undvika hinder på bästa sätt. Kraftkällan utgörs av ett uppladdningsbart batteri av samma typ som finns i nyare eldrivna bilar och som har en kapacitet på omkring 8 timmar.

Markroboten är 1,9 m lång, 1,1 m bred och 0,65 m hög. Det innebär att om den av någon anledning skulle välta eller fastna är det fullt möjligt för operatören att ställa den på rätt köl igen. Den är också lätt att transportera, eftersom den kan fraktas på en vanlig släpvagn. Inuti markroboten finns en såddrobot som rymmer 500 droppformade små papperspåsar som vardera innehåller groningssubstrat och två frön. Tack vare droppformen landar påsen alltid rätt oavsett hur markytan ser ut och sådden kan ske med stor precision samtidigt som påsarna hanterar fröna på ett skonsamt sätt.


Seedbag

Operatören bestämmer såddpunkterna och sedan görs markberedning och sådd automatiskt. Ett rivhjul, som sitter under maskinen, sänks ner, roterar och blottlägger mineraljorden. En lucka öppnas och en fröpåse droppas. Projektet ”How can the future regeneration of forests evolve in order to meet upcoming demands?”har genomförts i samarbete med Skogstekniska klustret, SLU och Skogsstyrelsen. Skogstekniska klustret har sponsrat projektet.