Tillbaks till arkivet

Pengaregn över Umeås SLU-forskare för projekt om skogsproduktion och miljö

July 7, 2015

Det blev storslam för SLU när det statliga forskningsrådet Formas beviljade medel för forskning om skogsråvara och biomassa. Av totalt 77 miljoner går inte mindre än 52 miljoner till SLU. Mer än hälften hamnar hos forskare i Umeå.

Forskningsrådet Formas ska främja och stödja forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. För samhället är klimatfrågan, minskad användning av fossila råvaror och brist på naturresurser stora utmaningar. Lösningen ligger i hållbar produktion, användning och förädling av förnybar biomassa.

Hållbar skogsproduktion

Både konventionell skogsgödsling och intensivodling pekas ut som metoder med hög lönsamhet, lämpliga att använda för att öka produktionen av biomassa och möta den ökade efterfrågan. Lektor Therese Johansson vid SLU i Umeå får 4,1 miljoner för att studera vilka effekter som intensiv gödsling av ungskog får på den biologiska mångfalden.
Hållbar skogsproduktion är centralt för att kunna utveckla en biobaserad ekonomi. Förutom de rena ekonomiska värdena kan skogsbruket också bidra till att minska utsläppet av koldixoid. För närvarande är dock skogsbrukets roll som kolsänka okänd. Forskaren Matthias Peichl ska nu i ett projekt utreda skogsbrukets roll som kolsänka. Formas bidrag är 6,6 miljoner.
Förbättrad information om skogen ger ökade förutsättningar att bedriva ett aktivt skogsbruk med samtidig hänsyn till andra värden i skogslandskapet. Tillgången på fjärranalysdata ökar snabbt. Professor Håkan Olsson ska i ett projekt utveckla dataassimiliering för ett hållbart skogsbruk. Bidraget från Formas är på 5 miljoner.

Miljökonsekvenser

Främmande arter som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som sprider sig av egen kraft kan skada den biologiska mångfalden. På svensk skogsmark har det främmande trädslaget contortatall planterats på över 475 000 hektar under föreställningen att contortan inte kunde sprida sig själv. Det har visat sig vara fel. Forskaren Jörgen Rudolphi får 5,1 miljoner för ett projekt som ska inventera dagens utbredning av contortatall och utveckla modeller för att övervaka och minska utbredningen av contortatallen i landet.

Minskade körskador är i fokus för skogsbruket. Docent Ola Lindroos får 4,6 miljoner för att utveckla en avancerad och sensorbaserad metod för att hjälpa maskinförare att välja den mest lämpliga körvägen i ett givet bestånd. Skogsbränder är en av de viktiga naturliga störningarna i boreala skogar, och en viktig faktor som påverkar skogsekosystemens struktur och funktion. Globala förändringar i klimat och markanvändning gör att man förväntar sig ökad brandfrekvens och kraftigare bränder i framtiden, vilket kommer att påverka både natur- och produktionsskogarna.

Professor Marie-Charlotte Nilsson Hegetorn får 3,6 miljoner för att genomföra ett antal experiment på brandfältet i Västmanland för att förstå hur växter och markorganismer samt ekosystemprocesser påverkas av samspelet mellan brand och varmare klimat eller nedfall av kvävenedfall eller uttag av brandskadade träd.