Tillbaks till arkivet

Innovationssystem tema för klusterseminarium

May 26, 2017

Josef Alenius, Hultdin System och Göran Nyberg, Olofsfors i samspråk inför seminariet.
Temat för seminariet var det innovationssystem som Skogstekniska klustret byggt upp via projekt Smart innovation. Partners och möjliga nya partners i innovationssystemet medverkade med inspel under förmiddagens seminarium som hölls den 10 maj på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Ett 30-tal personer deltog.


-Precis som medlemsföretagen från början fick träna sig på att se sig själva som ett kluster så behöver vi nu och våra partners träna oss på att se att vi är en del av ett innovationssystem, säger Lena Jonsson, projektledare vid Skogstekniska klustret.

Några av de resultat som framkommit i den nyligen genomförda halvtidsutvärdering av projekt Smart innovation redovisades av projektets externa utvärderare Per-Anders Nybond, Klyo AB. Han lyfte upp att projektet och klustrets innovationssystem bidrar till att:

-Att personer med nyckelkompetenser inom branschen kommer fler aktörer till nytta. Ett bra exempel är den kompetens inom området automation som byggts upp tillsammans med SLU och som under hösten ytterligare kommer att förstärkas.

-Fler studenter, doktorander och forskare från olika lärosäten väljer att inrikta delar av sina studier och sin forskning till det skogliga- och skogstekniska området. Det här innebär en ökad attraktionskraft för företagen och akademin kopplat till rekrytering. Ett bra exempel är att 15 ingenjörsstudenter för närvarande arbetar med två olika Sirius projekt kopplade till skogsteknik.

-Att klustret medlemsföretag har blivit mer öppna i sin innovationsprocess såtillvida att de får mer input i den från bland annat akademi och skogsbolag.

Per-Anders avslutar med att konstatera att:
Testbäddar är ett konkret och bra sätt för företag och akademin att jobba tillsammans i ett innovationssystem.

Inspel från partners i innovationssystemet


Raul Fernandez Lacruz, SLU