Tillbaks till arkivet

Goda förutsättningar för projekt Smart innovation

May 16, 2016
Skärmklipp 2016-05-16 08.09.58

Den genomlysning av projekt Smart innovation som genomförts av projektets externa utvärderare Klyo AB visar att det finns goda förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras med lyckat resultat.


Projektet är väl förankrat hos målgruppen och samverkansparterna. Projektlogiken håller och innehållet är relevant och efterfrågat av målgruppen.
-Vi upplever att det Skogstekniska klustret har växt fram underifrån och utifrån ett behov hos företagen. Klustret verkar även ha klarat en "generationsväxling” och har hög delaktighet och stort förtroende hos medlemmarna säger Per-Anders Nybond, Klyo AB.
Genomlysningen som är baserad på projektdokument, intervjuer med projektledning, målgrupp och samverkansparter visar på en nulägesbild i början av projektet. Tanken med rapporten är att projektets parter och intressenter ska få en gemensam bild som bidrar till projektets framtida utveckling och måluppfyllelse.
För att uppnå målen återstår mycket arbete och Per-Anders pekar på några utmaningar som det är extra viktigt att jobba med:
-Projektledningen bör fokusera mycket på kärnverksamheten som är att arbeta fram och genomföra testbäddar. I det arbetet ingår hela processen från beställning, framskrivning och genomförande av testbädden. Det gäller också att under hela processen aktivt koppla ihop företagen med akademin, säger Per-Anders.Mer om projekt Smart innovation


Målsättningen med projektet är att de skogstekniska företagen ska öka sin samverkan med universitetsvärlden genom att öka antalet innovationer och testbäddar som inkluderar akademin.
• En infrastruktur för samverkansprojekt mellan företag och akademi har skapats.
• Företagen har ökad kunskap i projektbeställning och projektledning.
• Klustret är ett förstahandsval för internationella kontakter om innovationer, hållbar skogsskötsel och skogsbruksteknik
• Klustret är ett föredöme i jämställdhetsfrågor och bidrar till att förändra bilden av skogssektorn
Projektet bedrivs 2015 – 2018 och total budget för projektet är ca 12 miljoner. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, universitet, kommuner och Skogstekniska klustrets medlemmar. Skogstekniska klustret är projektägare och SLU är samverkanspart. Målgruppen för projektet är skogstekniska företag och deras kunder samt forskare med för klustret relevant kompetens.
Den huvudsakliga aktiviteten i projektet kommer att bestå av att designa och genomföra 10-15 testbäddsprojekt inom områdena semiautomation, markskador, bioenergi, energieffektivisering, ny teknik för hållbart skogsbruk och nya områden. I projektet kommer också en infrastruktur för att underlätta samverkan mellan akademi och företag att utarbetas.

Förväntade resultat efter projektet är att Skogstekniska klustrets ordinarie verksamhet har expanderat till att kunna genomföra och medfinansiera fler testbäddsprojekt i samarbete med akademin. Projektet ska också leda till ökad kompetens hos företagen i att initiera, bygga och driva innovationsprojekt och en väl fungerande infrastruktur för samverkan mellan företag och akademi.


logga smart