Tillbaks till arkivet

Den svenska modellen i fokus för Skogstekniska klustrets nya projekt

June 30, 2015

Tillväxtverket och Region Västerbotten medfinansierar Skogstekniska klustrets nya treåriga projekt Smart Innovation. Tidigare projekt har lett till ökad samverkan med FoU men samverkan mellan akademi, företag och samhälle behöver fortsatt underlättas  genom infrastrukturer, som stimulerar kunskapsöverföring mellan företag och forskningsmiljöer i båda riktningarna.


Med förbättrad innovationsförmåga bland regionens företag kan fler produkter och tjänster för en internationell marknad utvecklas, kommersialiseras eller implementeras, vilket tidigare projekt har visat. Företagen är dock inte alltid medvetna om vilka möjligheter som samarbete med forskare kan öppna. Å andra sidan är det angeläget att akademin bättre förstår näringslivets villkor och behov.

Kunskapsutvecklingen hos främst små och medelstora företag behöver kontinuerligt stärkas för att stimulera till nya innovationer. Ett samspel mellan akademi, forskningsinstitut och företag och samhälle lade grunden till den framgångsrika svenska skogstekniken. Projektet Smart Innovation ska arbeta enligt den svenska modellens recept för att stärka företagens konkurrenskraft och förbättra ställningen för svensk skogsskötsel.

Skogstekniska klustret har identifierat ett flertal områden för testbäddar, bl a delautomation, energieffektivisering och ny teknik för hållbart skogsbruk, som alla kommer att öka samverkan med akademin. Projektet ska pågå hösten 2015 – våren 2018 och har en budget på drygt 12 miljoner kronor.