Om Skogstekniska klustret

 En nyckelaktör för samarbete

Tillsammans driver tio medlemsföretag skogstekniska utvecklingsprojekt. Detta sker genom samverkan mellan företag i norra Sverige och akademisk FoU. På så sätt blir klustret en nyckelaktör för dialog mellan de som kommer att påverka framtidens skog och uppfinna morgondagens skogsmaskin.

Medlemsföretag

Klustrets företag finns från Malå kommun i norr till Ludvika kommun i söder. Medlemsföretagen omsatte under 2016 tillsammans 6,5 miljarder kronor (i Sverige), varav 52 % var export. Räknas även underleverantörerna till klusterföretagen in var omsättningen totalt 7,2 miljarder kronor under 2013. Av inköpen från underleverantörerna är 37,7 % från företag inom tjänstesektorn.

Skogstekniska klustrets företag sysselsätter 1 126 personer, varav drygt 15 % är kvinnor. Inklusive underleverantörerna sysselsätts 1 431 personer inom klustrets verksamhet. Därmed svarar företagen för merparten av jobben inom skogsmaskinbranschen i Sverige. Skogstekniska klustret är viktigt för näringslivet och sysselsättningen i Västerbottens län.

Genom att använda sig av lokala underleverantörer bidrar klusterföretagen till näringslivet på sina respektive orter. Andra branscher berörs av de skogstekniska företagen både genom att vara underleverantöret till företagen och genom att klusterföretagen levererar andra produkter än skogsmaskiner och maskinkomponenter. Skogsindustrin är av tradition mycket mansdominerad.

Skogstekniska klustret startade som ett nätverk 2004. Nätverket var framgångsrikt och i juni 2010 bildades en ekonomisk förening. VD är Linda Nyström.

Verksamhet

Utveckling är en process och innovation är resultat av dialog. Det har Skogstekniska klustret tagit fasta på. Företagen får en möjlighet att utveckla nya system för att producera och ta till vara skogsråvara i en kontext som är större än det egna företaget. Inte minst har medlemsföretagen ökat sin samverkan med akademisk forskning och utbildning. Klustrets företag driver utvecklingsprojekt i samarbete med forskare och studenter från bl a Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Skogforsk, och Umeå universitet.

För medlemmarna i Skogstekniska klustret har klusterbildningen medfört att flera innovationer har blivit produkter som nu finns på marknaden. Projekten finansieras med medel från EU:s regionala fond, Tillväxtverket, Vinnova, skogsföretag, kommuner, länsstyrelser och regioner.

Sveaskog har varit en betydelsefull pådrivare genom att man 2007 satsade 10 miljoner kronor på utveckling av nya skogsmaskiner i samverkan med Skogstekniska klustret. Genom klusterföretagens bidrag på 30 miljoner och eget arbete har 20 projekt startats och produkter kommit ut på marknaden till och med 2013. Bland de realiserade produkterna kan nämnas det variabla lastutrymmet ALS för skotare och Biokasetten från Hultdins. Den patenterade bromslänken lanserades på Elmia Wood 2008 och är mer eller mindre standardmontage på Vimeks maskiner. Ytterligare en bromslänk från Vimek är idag standard på Rottne H8.

En viktig erfarenhet av denna kraftsamling är att det framstår som absolut nödvändigt att återuppbygga utvecklingsnätverket mellan tillverkare, akademi och samhälle – den goda triangeln – som tidigare under femtio år bidrog till en enastående höjning av produktiviteten och en humanisering av skogsarbetet.

Skogens nya innovationer

Från januari 2014 har fler skogsföretag inlett en satsning på utvecklingsprojekt inom klustret. ”Skogens Nya Innovationer” (SNI) omfattar 1,750 miljoner per år under en femårsperiod.

Jämställdhet

Jämställdhet är en överlevnadsfråga för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Få kvinnor arbetar idag inom skogs- och träindustrin. Skogstekniska klustret tar den här frågan på allvar och flera av medlemsföretagen jobbar idag aktivt med sina företag för att förbättra jämställdheten. Klustret har också medverkat till att ta fram en strategi för jämställdhet inom skogssektorn.

Styrelse

Ordförande: Martin Ärlestig Komatsu Forest
Övriga ledamöter: Göran Nyberg, Olofsfors, Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland, Anders Strömgren, Cranab, Gunnar Bålfors, Indexator Rotator, Urban Bergsten, SLU, Josef Alenius, Hultdin System, Magnus Karlberg, LTU

Suppleant: Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest

VD

Linda Nyström; 070-6221920; linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se