Jämställd skogssektor

Skogsnäringen sysselsätter 100 000 personer, 84 procent av dem är män. Det betyder att hela befolkningens kompetens inte tas till vara. För att ändra på det har vi i samarbete med länsstyrelsen i Västerbotten tagit fram en branschanpassad jämställdhetsstrategi.

Teknisk utveckling skapar förutsättningar för jämställdhet

Skogen har traditionellt varit en arbetsplats för män och har länge förknippats med fysiskt tungt arbete. Men de senaste decenniernas tekniska utveckling har gjort arbetet i skogen mycket mindre fysiskt krävande. Dessutom är den snabba utvecklingen en signal om att branschen är förändringsbenägen och kunskapsintensiv. Efterfrågan på kompetens inom en rad olika områden är hög och för att möta marknadens krav måste skogssektorn ta till vara hela befolkningens kompetens. För företag inom skogssektorn som vänder sig till skogsägare utgör kvinnor en betydande kundgrupp eftersom andelen skogsägande kvinnor har ökat markant. Trots dessa faktorer kvarstår mansdominansen inom sektorn.

Skogstekniska klustret och länsstyrelsen i västerbotten har i sin jämställdhetsstrategi definierat tre nyckelfaktorer:

Ledningsstyrt jämställdhetsarbete: Ledningens roll är avgörande för ett effektivt jämställdhetsarbete. Ledningen bör initiera och aktivt följa upp de jämställdhetssatsningar som görs. Genom att ledningen kommunicerar värdet av jämställdhet på ett tydligt sätt skapas förutsättningar för att förankra arbetet på alla nivåer i organisationen. En levande dialog och ett öppet diskussionsklimat är nödvändigt.

Förändrad bild av branschen: Föreställningar, förväntningar och normer styr en hel del av de val vi gör. Inte minst valet av yrke. Därför är en viktig del av Skogstekniska klustrets jämställdhetsstrategi att förändra bilden av branschen. Målet är att både kvinnor och män ska uppleva företag inom skogssektorn som attraktiva arbetsgivare.

Forskning och utveckling: Det är viktigt att som organisation inhämta kunskap om makt och kön för att kunna fatta insiktsfulla och bra beslut för sin verksamhet – faktum är att det är en framgångsfaktor och konkurrensfördel. Företag som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågor har visat sig vara framgångrika. Så öppna upp för kunskapsinhämtning, samverka med universitet och myndigheter för att utveckla kunskapen om jämställdhet.